CZ EN

Náš tým

Mgr. Lucie Hornová, PhD.

klinický psycholog, supervizor

 • Absolvovala FFMU obor psychologie. Pracovala se závislými v Anglii, později v ČR. Má výcvik v Rogersovské individuální terapii a v rodinné systemické terapii (Chvála, Trapková).
 • V roce 2008 založila a od té doby vede tým ambulance klinické psychologie v Rychnově nad Kněžnou. Druhou ambulanci klinické psychologie a psychoterapie provozuje spolu s PhDr.Milanem Pilátem v Brně. Na teoretické i praktické úrovni se věnuje problematice vedení multidisciplinárního terapeutického týmu a práci v terapeutických párech.
 
 • Pracuje s dětmi, dospělými a rodinami. Specializuje se na psychoterapii psychosomatických poruch a práci s rodinami s vysokým stupněm násilí. Absolvovala pětileté studium akupunktury. Od roku 2008 je školitelem klinické psychologie, členem AKP a SOFT a evropským reprezentantem v EFTA (Evropské asociace rodinných terapeutů) a členem vedení rady EFTA.
 • Absolvovala studium systemické supervize na Tavistocké klinice v Londýně. Je registrovaným evropským systemickým supervizorem a supervizi se věnuje v ČR i zahraničí.
 • Dlouhodobě se zajímá o dialogické přístupy v psychoterapii. Na TAOS institutu v USA získala PhD. v praktickém výzkumu na téma "Dialogická koterapie". V rámci tohoto výzkumu došlo k adaptaci technik "otevřeného dialogu" v její ambulantní praxi.
 • Vyučuje na částečný úvazek na JAMU (Brno) a Teologické Fakultě (Olomouc).
 
Náš tým

PhDr.Blanka Pöslová

klinická psycholožka a rodinná terapeutka

 • Vystudovala FF UP Olomouc, pracovala 20 let ve školství v Pedagogicko-psychologické poradně. Pak přešla do rezortu zdravotnictví a po atestaci z klinické psychologie a systematické psychoterapie založila ambulanci klinické psychologie PsychoCom s.r.o.
 • Absolvovala 2 psychoterapeutické výcviky – SUR v roce 1994 a Výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch v roce 2008.
 
 • Je akreditovaná rodinná terapeutka a věnuje se také práci ve Společnosti pro rodinnou terapii SOFT.
 • Asi 18 let vedla společně s kolegou psychoterapeutické skupiny dospělých v rámci ambulantní péče i v rámci psychoterapeutického stacionáře.
 • Částečným pracovním úvazkem se v minulosti věnovala také náhradní rodinné péči, výběru žadatelů o adopci a pěstounskou péči, vedla skupinovou přípravu žadatelů. V současné době se této problematice stále okrajově věnuje v rámci seminářů.
 • Ve své zdravotnické ambulanci PsychoCom, která má smlouvy s pojišťovnami, zaměstnává další 3 psychology. Věnuje se především práci s dětmi a rodinami, zaměřuje se na psychosomatické obtíže u dětí i dospělých. Zároveň je zaměstnaná v Nemocnici Pardubice pro konziliární vyšetření na dětském oddělení.
 • V roce 2020 vydala Grada její knížku Tolerantní výchova.
 
Náš tým

Mgr. Viktor Polák

Gestalt terapeut

 • Prošel výcvikem v IVGT v Praze. Od roku 2017 je členem lektorského týmu, pracuje jako procesní terapeut ve dvojici s Bc. Markétou Chlupovou. Prošel si psychoterapeutickým výcvikem pro pomáhající profese (PPI, 2007), Adlerovským přístupem (2011). Připravuje se na atestaci z klinické psychologie.
 • Aktuálně pracuje v ambulanci klinické psychologie v Náchodě, spolupracuje s psychiatrickou ambulancí MUDr. Křivkové, pro kterou dělá psychoterapii.
 
 • Ve dvojici s Mgr. Darinou Fialovou pracuje s páry a rodinami.
 • Ve své praxi se věnuje individuální, párové i rodinné psychoterapii. Původní profesí zdravotní bratr. Absolvoval FF UP v Olomouci, prošel si prací v lůžkovém a mobilním hospici, dva roky pracoval v PPP v Náchodě, psychiatrickým oddělením v Novém Městě nad Metují.
 
Náš tým

Mgr. Jan Soldán

Klinický psycholog

 • Obor psychologie vystudoval na FSS MU Brno. Absolvoval pětiletý výcvik v systemické psychoterapii (GI Praha), dvouletý postgraduální výcvik v dětské Gestalt terapii (IVGT Praha), sérii kurzů v narativní psychoterapii (INT GB + Gaudia Praha) a řadu dalších kurzů. Atestaci v oboru klinické psychologie složil v r. 2020.
 • Od r. 2013 pracuje v Dětské nemocnici v Brně s ambulantními i hospitalizovanými pacienty a jejich rodinami, se zaměřením na psychologickou diagnostiku a rodinnou i individuální psychoterapii. Zároveň společně s kolegou Mgr. Milanem Pilátem působí v Ambulanci klinické psychologie a psychoterapie v Brně.
 
 • Dříve jako terapeut pracoval v Dětském krizovém centru Spondea.
 • Dlouhodobě lektoruje kurzy krizové intervence pro Vzdělávací středisko Caritas v Olomouci i další vzdělávací zařízení.
 • Dlouhodobě se zajímá o hledání průniků různých terapeutických přístupů s konstruktivistickými východisky.
 
Náš tým

Radek Bořek, DiS.

Systematický terapeut

 • Od roku 2011 pracuje jako externí terapeut v ambulanci Mgr. Lucie Hornové, PhD. v Rychnově nad Kněžnou. Zaměřuje se na práci s rodinami , individuální i párovou terapii s dopělími, skupinovou terapii a supervizi. Díky vzdělání v oblasti mediace se také věnuje práci s rozvádějícími se rodinami.
 • Vystudoval VOŠ a SPgŠ v Litomyšli. Výcvik v systemické terapii. Dvanáct let praxe v ambulanci Střediska výchovné péče Mimoza Ústí nad Orlicí. Tři roky praxe v PPP Ústí nad Orlicí jako lektor programů primární prevence pro žáky základních a středních škol.
 
 • Od roku 2011 pracuje zároveň také jako vedoucí sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve Farní charitě Litomyšl.
 
Náš tým

Jana Adámková

xxx

 • Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Karlově, nyní tamtéž pokračuji v doktorském studiu.
 • Dokončila jsem psychoterapeutický výcvik v rogeriánské psychoterapii, v tomtéž směru mám dokončený i supervizorský výcvik.
 
 • V současné době se účastním výcviku v Pesso Boyden Psychomotor System terapii.
 • V psychoterapeutické práci s dětmi vycházím z výcviku Play Therapy v PCA modalitě (vedený byl Sandrou Padevilla). V terapii ráda využívám také terapeutické pískoviště (sand tray).
 • Odbornou praxi získávám prací ve zdravotnických zařízeních (2015 – 2016 Psychiatrická nemocnice Bohnice; od 2015 do současnosti Psychologická ambulance Mgr. Lucie Hornové).
 • Mimo to jsem zapojena do projektu Psycare, v jehož rámci pomáháme účastníkům hudebních akcí bezpečně a pokud možno léčivě projít náročnou psychedelickou zkušeností.
 • Jsem zapojena jako adherence rater do mezinárodního výzkumu terapeutického využití MDMA u léčby posttraumatické stresové poruchy prováděného Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies.
 
Náš tým

MUDr. Jana Peichlová

psychiatrička a psychoterapeutka

 • Absolvovala jsem všeobecné lékařství na 1. Lékařské fakultě UK v Praze, mám atestaci z psychiatrie a specializovanou způsobilost v oboru psychiatrie.
 • Po promoci jsem pracovala na Psychiatrické klinice 1.LF UK a VFN, kde jsem získala klinické zkušenosti na otevřených a uzavřených odděleních, gerontopsychiatrickém oddělení, krizovém centru, Lince důvěry a na oddělení a denním stacionáři pro poruchy příjmu potravy. Součástí byla i vědecká práce v oblasti nejprve základního výzkumu (Kardioitoxicita antidepresiv) a později klinického výzkumu (evropský projekt EDEN - srovnání efektivity hospitalizační péče s denním stacionářem u psychiatrických pacientů).
 
 • Zkušenosti na oddělení a denním stacionáři pro poruchy příjmu potravy mě přivedly k většímu zájmu o psychosomatiku a k rodinné terapii, které se intenzivně věnuje doposud. Absolvovala jsem Výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch v Liberci (Trapková, Chvála), několikaletou individuální sebezkušenost v psychoanalytické psychoterapii, Kurz terapie párového vztahu (Zemanová, Knop), Specifický zážitkový výcvik pro párové terapeuty (Sokalská, Holub), Výcvik v psychoanalytické párové a rodinné terapii IPPART (Lucká, Titl).
 • Pracuji v soukromé psychiatrické ambulanci ve Slaném, kde jsem rovněž i konziliářem nasomatických odděleních slánské nemocnice. V Praze působím ve vlastní psychoterapeutické praxi, kde poskytuji individuální, párovou a rodinnou terapii (Terapie Letná).
 • Ve své práci integruji teoretická vzdělání v psychoanalytické a systemické terapii. Zaměřuje se na psychosomatické obtíže klientů a s rodinami pravidelně pracuji v terapeutickém páru, který nabízí vyvážený mužsko-ženský úhel pohledu na vztahovou problematiku klientů a obohacuje terapii o možnost širšího dialogu.
 
Náš tým

Mgr. Milan Pilát

klinický psycholog, psychoterapeut, certifikovaný rodinný terapeut,
manželský a rodinný poradce, školitel a supervizor v psychoterapii a klinické psychologii

 • Vstudoval psychologii na FF MU v Brně. Akreditovaný psychoterapeutický výcvik absolvoval v systemické rodinné terapii, na něj pak navázal dalším vzděláváním, mj. v kolaborativní dialogické praxi, psychoanalytické párové a rodinné terapii ad.
 • Profesně první, a proto zásadní psychoterapeutické zkušenosti začal získávat v Manželské a rodinné poradně Bethesda v Brně. Od roku 2002 pracuje ve zdravotnictví na Oddělení dětské psychiatrie a klinické psychologie FN Brno, od r. 2012 pak spolu s dr. Lucií Hornovou provozuje soukromou klinickopsychologickou a psychoterapeutickou praxi.
 
 • Klinická praxe zahrnuje především ambulantní a konziliární psychodiagnostiku a terapeutickou práci u dětí a dospívajících (psychosomatická problematika, pervazivní vývojové poruchy, zvládání nemoci ad.). Zaměřuje se zejména na rodinnou terapii psychosomaticky nemocných dětí a dospívajících.
 • Od r. 2002 spolupracuje jako externista s Katedrou psychologie FSS MU Brno (výka Praxe a stáže v manželském a rodinném poradenství, praxe v klinické psychologii ad.), od r. 2019 je asistentem na Psychologickém ústavu FF MU Brno (výuka Psychoterapie dětí a dospívajících, klinický seminář rodinné terapie).
 • V rámci svého odborného zaměření přednáší na odborných konferencích, vyučuje studenty psychologie a frekventanty předatestační přípravy v klinické psychologii, poskytuje supervizi v psychoterapii a pomáhajících profesích.
 • Je členem Asociace klinických psychologů v ČR (AKP ČR) a Společnosti pro rodinnou a systemickou terapii (SOFT).
 
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací o cookies OK