CZ EN

Náš tým

doc., Mgr. Lucie Hornová, PhD.

Klinická psycholožka, psychoterapeutka, supervizorka

 • Absolvovala FFMU obor psychologie. Pracovala se závislými v Anglii, později v ČR. Má výcvik v Rogersovské individuální terapii a v rodinné systemické terapii (Chvála, Trapková).
 • V roce 2008 založila a od té doby vede tým ambulance klinické psychologie v Rychnově nad Kněžnou. Druhou ambulanci klinické psychologie a psychoterapie provozuje spolu s Mgr. Milanem Pilátem v Brně. Na teoretické i praktické úrovni se věnuje problematice vedení multidisciplinárního terapeutického týmu a práci v terapeutických párech.
   
 
 • Pracuje s dětmi, dospělými a rodinami. Specializuje se na psychoterapii psychosomatických poruch a práci s rodinami s vysokým stupněm násilí. Absolvovala pětileté studium akupunktury. Od roku 2008 je školitelem klinické psychologie, členem AKP a SOFT a evropským reprezentantem v EFTA (Evropské asociace rodinných terapeutů) a členem vedení rady EFTA.
 • Absolvovala studium systemické supervize na Tavistocké klinice v Londýně. Je registrovaným evropským systemickým supervizorem a supervizi se věnuje v ČR i zahraničí.
 • Dlouhodobě se zajímá o dialogické přístupy v psychoterapii. Na TAOS institutu v USA získala PhD. v praktickém výzkumu na téma „Dialogická koterapie“. V rámci tohoto výzkumu došlo k adaptaci technik „otevřeného dialogu“ v její ambulantní praxi.
 • Vyučuje na částečný úvazek na JAMU (Brno), kde získala za pedagogickou činnost a práci na praktickém výzkumu docenturu.
 
Náš tým

PhDr. Blanka Pöslová

Klinická psycholožka a rodinná terapeutka

 • Vystudovala FF UP Olomouc, pracovala 20 let ve školství v Pedagogicko-psychologické poradně. Pak přešla do rezortu zdravotnictví a po atestaci z klinické psychologie a systematické psychoterapie založila ambulanci klinické psychologie PsychoCom s.r.o.
 • Absolvovala 2 psychoterapeutické výcviky – SUR v roce 1994 a Výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch v roce 2008.
   
 
 • Je akreditovaná rodinná terapeutka a věnuje se také práci ve Společnosti pro rodinnou terapii SOFT.
 • Asi 18 let vedla společně s kolegou psychoterapeutické skupiny dospělých v rámci ambulantní péče i v rámci psychoterapeutického stacionáře.
 • Částečným pracovním úvazkem se v minulosti věnovala také náhradní rodinné péči, výběru žadatelů o adopci a pěstounskou péči, vedla skupinovou přípravu žadatelů. V současné době se této problematice stále okrajově věnuje v rámci seminářů.
 • Ve své zdravotnické ambulanci PsychoCom, která má smlouvy s pojišťovnami, zaměstnává další 3 psychology. Věnuje se především práci s dětmi a rodinami, zaměřuje se na psychosomatické obtíže u dětí i dospělých. Zároveň je zaměstnaná v Nemocnici Pardubice pro konziliární vyšetření na dětském oddělení.
 • V roce 2020 vydala Grada její knížku Tolerantní výchova.
 
Náš tým

Mgr. Viktor Polák

Psycholog, Gestalt terapeut

 • Prošel výcvikem v IVGT v Praze. Od roku 2017 je členem lektorského týmu, pracuje jako procesní terapeut ve dvojici s Bc. Markétou Chlupovou. Prošel si psychoterapeutickým výcvikem pro pomáhající profese (PPI, 2007), Adlerovským přístupem (2011). Připravuje se na atestaci z klinické psychologie.
 • Aktuálně pracuje v ambulanci klinické psychologie v Náchodě, spolupracuje s psychiatrickou ambulancí MUDr. Křivkové, pro kterou dělá psychoterapii.
   
 
 • Ve dvojici s Mgr. Darinou Fialovou pracuje s páry a rodinami.
 • Ve své praxi se věnuje individuální, párové i rodinné psychoterapii. Původní profesí zdravotní bratr. Absolvoval FF UP v Olomouci, prošel si prací v lůžkovém a mobilním hospici, dva roky pracoval v PPP v Náchodě, psychiatrickým oddělením v Novém Městě nad Metují.
 
Náš tým

Mgr. Jan Soldán

Klinický psycholog, psychoterapeut

 • Obor psychologie vystudoval na FSS MU Brno. Absolvoval pětiletý výcvik v systemické psychoterapii (GI Praha), dvouletý postgraduální výcvik v dětské Gestalt terapii (IVGT Praha), sérii kurzů v narativní psychoterapii (INT GB + Gaudia Praha) a řadu dalších kurzů. Atestaci v oboru klinické psychologie složil v r. 2020.
 • Od r. 2013 pracuje v Dětské nemocnici v Brně s ambulantními i hospitalizovanými pacienty a jejich rodinami, se zaměřením na psychologickou diagnostiku a rodinnou i individuální psychoterapii. Zároveň je provozovatelem a majitelem ambulance klinické psychologie v Brně.
 

 

 • Dříve jako terapeut pracoval v Dětském krizovém centru Spondea.
 • Dlouhodobě lektoruje kurzy krizové intervence pro Vzdělávací středisko Caritas v Olomouci i další vzdělávací zařízení.
 • Dlouhodobě se zajímá o hledání průniků různých terapeutických přístupů s konstruktivistickými východisky.
 
Náš tým

Radek Bořek, DiS.

Systemický terapeut, supervizor

 • Od roku 2011 pracuje jako externí terapeut v ambulanci Mgr. Lucie Hornové, PhD. v Rychnově nad Kněžnou. Zaměřuje se na práci s rodinami, individuální i párovou terapii s dospělými, skupinovou terapii a supervizi. Díky vzdělání v oblasti mediace se také věnuje práci s rozvádějícími se rodinami.
 • Vystudoval VOŠ a SPgŠ v Litomyšli. Výcvik v systemické terapii. Dvanáct let praxe v ambulanci Střediska výchovné péče Mimoza Ústí nad Orlicí. Tři roky praxe v PPP Ústí nad Orlicí jako lektor programů primární prevence pro žáky základních a středních škol.
   
 
 • Od roku 2011 pracuje zároveň také jako vedoucí sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve Farní charitě Litomyšl.
 
Náš tým

Mgr. Jana Tylš Adámková, PhD.

Klinická psycholožka, psychoterapeutka, supervizorka PCA

 • Vystudovala jednooborovou psychologii na Univerzitě Karlově, nyní tamtéž pokračuje v doktorském studiu, je atestovaná klinická psycholožka.
 • Dokončila psychoterapeutický výcvik v rogeriánské psychoterapii, v tomtéž směru má dokončený i supervizorský výcvik.
   
 
 • V současné době se účastní výcviku v Pesso Boyden Psychomotor System terapii.
 • V psychoterapeutické práci s dětmi vychází z výcviku Play Therapy v PCA modalitě (vedený byl Sandrou Padevilla). V terapii ráda využívá také terapeutické pískoviště (sand tray).
 • Odbornou praxi získává prací ve zdravotnických zařízeních (2015–2016 Psychiatrická nemocnice Bohnice; od 2015 do současnosti Psychologická ambulance Mgr. Lucie Hornové). Pracuje s dětmi i dospělými, jednotlivci i rodinami.
 • Mimo to je zapojena do projektu Psycare, v jehož rámci pomáhá účastníkům hudebních akcí bezpečně a pokud možno léčivě projít náročnou psychedelickou zkušeností.
 • Je zapojena jako adherence rater do mezinárodního výzkumu terapeutického využití MDMA u léčby posttraumatické stresové poruchy prováděného Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies.
 
Náš tým

MUDr. Jana Peichlová

Psychiatrička a psychoterapeutka

 • Absolvovala  všeobecné lékařství na 1. Lékařské fakultě UK v Praze, má atestaci z psychiatrie a specializovanou způsobilost v oboru psychiatrie.
 • Po promoci pracovala na Psychiatrické klinice 1.LF UK a VFN, kde získala klinické zkušenosti na otevřených a uzavřených odděleních, gerontopsychiatrickém oddělení, krizovém centru, Lince důvěry a na oddělení a denním stacionáři pro poruchy příjmu potravy.
 

Součástí byla i vědecká práce v oblasti nejprve základního výzkumu (Kardioitoxicita antidepresiv) a později klinického výzkumu (evropský projekt EDEN - srovnání efektivity hospitalizační péče s denním stacionářem u psychiatrických pacientů).

 • Zkušenosti na oddělení a denním stacionáři pro poruchy příjmu potravy ji přivedly k většímu zájmu o psychosomatiku a k rodinné terapii, které se intenzivně věnuje doposud. Absolvovala Výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch v Liberci (Trapková, Chvála), několikaletou individuální sebezkušenost v psychoanalytické psychoterapii, Kurz terapie párového vztahu (Zemanová, Knop), Specifický zážitkový výcvik pro párové terapeuty (Sokalská, Holub), Výcvik v psychoanalytické párové a rodinné terapii IPPART (Lucká, Titl).
 • Pracuje v soukromé psychiatrické ambulanci ve Slaném, kde je rovněž i konziliářem na somatických odděleních slánské nemocnice. V Praze působí ve vlastní psychoterapeutické praxi, kde poskytuje individuální, párovou a rodinnou terapii (Terapie Letná).
 • Ve své práci integruje teoretická vzdělání v psychoanalytické a systemické terapii. Zaměřuje se na psychosomatické obtíže klientů a s rodinami pravidelně pracuje v terapeutickém páru, který nabízí vyvážený mužsko-ženský úhel pohledu na vztahovou problematiku klientů a obohacuje terapii o možnost širšího dialogu.
 
Náš tým

Mgr. Milan Pilát

Klinický psycholog, psychoterapeut, supervizor

 • Vstudoval psychologii na FF MU v Brně. Akreditovaný psychoterapeutický výcvik absolvoval v systemické rodinné terapii, na něj pak navázal dalším vzděláváním, mj. v kolaborativní dialogické praxi, psychoanalytické párové a rodinné terapii ad.
 • Profesně první, a proto zásadní psychoterapeutické zkušenosti začal získávat v Manželské a rodinné poradně Bethesda v Brně. Od roku 2002 pracuje ve zdravotnictví na Oddělení dětské psychiatrie a klinické psychologie FN Brno, od r. 2012 pak spolu s dr. Lucií Hornovou provozuje soukromou klinickopsychologickou a psychoterapeutickou praxi.
   
 
 • Klinická praxe zahrnuje především ambulantní a konziliární psychodiagnostiku a terapeutickou práci u dětí a dospívajících (psychosomatická problematika, pervazivní vývojové poruchy, zvládání nemoci ad.). Zaměřuje se zejména na rodinnou terapii psychosomaticky nemocných dětí a dospívajících.
 • Od r. 2002 spolupracuje jako externista s Katedrou psychologie FSS MU Brno (výuka, praxe a stáže v manželském a rodinném poradenství, praxe v klinické psychologii ad.), od r. 2019 je asistentem na Psychologickém ústavu FF MU Brno (výuka Psychoterapie dětí a dospívajících, klinický seminář rodinné terapie).
 • V rámci svého odborného zaměření přednáší na odborných konferencích, vyučuje studenty psychologie a frekventanty předatestační přípravy v klinické psychologii, poskytuje supervizi v psychoterapii a pomáhajících profesích.
 • Je členem Asociace klinických psychologů v ČR (AKP ČR) a Společnosti pro rodinnou a systemickou terapii (SOFT).
 
Náš tým

Mgr. Andrea Múdra

Psycholožka a terapeutka

 • Vystudovala jednooborovou psychologii na FF MU. 
 • Absolvovala psychoterapeutický výcvik v systemické rodinné terapii, aktuálně ukončuje výcvik v psychoanalytické párové a rodinné terapii. 
   
 
 • Od roku 1998 pracuje v Manželské a rodinné poradně Bethesda v Brně. 
 • Od roku 2016 provozuje také soukromou psychoterapeutickou praxi, kde se věnuje především párové terapii.
 
Náš tým

PhDr. Helena Franke, Ph.D.

psycholožka, rodinná a párová psychoterapeutka, supervizorka ČIS (kandidát)

 • Absolvovala PedF UK v Praze, obor pedagogická a školní psychologie. Po absolvování studia žila ve Španělsku a později několik let v Rakousku.
 • Spolupracovala na mezinárodním výzkumném projektu ELDEL – Initial Training Network (ITN), nadace Marie Curie, FP7-PEOPLE  - Výzkumnice v longitudinální studii rizikových faktorů dyslexie u předškolních dětí.
   
 
 • V oblasti terapeutického vzdělání absolvovala:
 • Výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch – LIRTAPS
 • Výcvik v párové terapii (LIRTAPS)
 • Kurz terapie poruch příjmů potravy
 • Kurz terapie Sandtray
 • Akreditace rodinného a systemického terapeuta ČR - SOFT
 • Výcvik v integrativní supervizi - Český Institut pro Supervizi z.s.
 • Je řádnou členkou SOFT (v současnosti ve výboru SOFT) a řádnou členkou ČAP a SPM při ČLS
 • Pracovala sedm let jako školní psycholožka na soukromé ZŠ Univerzum v Praze
 • Spolupracovala jako externí psycholog ve Středisku náhradní rodinné péče, Jelení 91, Praha 1
 • Od roku 2013 se věnuje soukromému psychologickému poradenství a rodinné psychoterapii – Praha, www.terapieletna.cz
 • Od roku 2020 se věnuje poskytování supervize
 
Náš tým

Mgr. Eva Libánská

Psycholožka a psychoterapeutka

 • Vystudovala jednooborovu psychologii na FF UK
 • Už během studia na vysoké škole začala pracovat jako terapeutka dětské skupiny v ambulantním zařízení Kliniky adiktologie VFN Praha. V roce 1997 přešla ze zdravotnického zařízení do sociální služby a dodnes pokračuje v terapeutické práci v ambulantním zařízení Anima – terapie.
   
 
 • V individuální psychoterapeutické práci se věnuje především závislým klientům. Dialogický a kooperativní přístup využívá nejen v terapeutickém páru při práci s rodinami a reflexním týmem, ale také při práci s rodinami, kterým je rodinná terapie nařízena soudem.
 • Absolvovala dlouhodobý výcvik v Gestalt terapii a psychosyntéze v Praze (I-GAP), dále Výcvik ve skupinové arteterapii (Dipl. K.T. B. Albrich, Praha), Výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch v Liberci (Chvála, Trapková) a Kurz terapie párového vztahu (Zemanová, Knop).
 • Od roku 2021 je členkou lektorského týmu Výcviků v integrativní rodinné terapii, které realizuje Institut Petra Boše v Praze. Podílí se na výuce studentů 1. lékařské fakulty UK v Praze.
 • Své zkušenosti uplatňuje nejen v psychoterapeutické praxi, ale také ve firemním prostředí v personalistice při práci konzultanta a kouče.
 
Náš tým

Ondrej Žiak

Lékař, psychoterapeut

 • Vyštudoval všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
 • Po štúdiu pracoval ako lekár v obore psychiatria v Psychiatrickej nemocnici Opava, kde získal základný psychiatrický kmeň.
   
 
 • Neskôr ho prilákala komunitná psycho-sociálna starostlivosť a metóda Otvorený dialóg do Jeseníka, kde v organizácii ZAHRADA 2000 kde pracoval ako psychiater, psychoterapeut a facilitátor sieťových stretnutí a pomáhal zavádzať Otvorený dialóg v multidisciplinárnom terénnom tíme.
 • Má psychoterapeutický výcvik Integrace v psychoterapii.
 • Aktuálne sa venuje súkromnej psychoterapeutickej praxi na Slovensku v centre Synergia priestor pre terapiu a rozvoj, kde sa s kolegami snažia rozvíjať dialogickú spoluprácu v oboroch rehabilitácie, fyzioterapie, psychológie, a psychoterapie.
 • Je členom lektorského tímu základných ročných kurzov Otvoreného dialógu a Komplexného psychoterapeutického výcviku v Otvorenom dialógu v ČR
 
Náš tým

Mgr. et Bc. Miroslav Zavadil, DiS.

Sociální pedagog, rodinný terapeut, supervizor, adiktolog

 • Vystudoval VOŠ sociálně pedagogickou Praha, Evropská; dále obor Andragogika na UJAK Praha a následně obor Sociální pedagogika na Univerzitě Hradec Králové. Je profesně uznaný adiktolog Ministerstvem zdravotnictví, člen České asociace adiktologů; člen SOFT, společnosti rodinných a systemických terapeutů, akreditovaný rodinný terapeut; člen ČLS JEP, společnost psychosomatické medicíny.
   
 
 • Od roku 1999 pracuje v preventivních, adiktologických a sociálních službách. Je ředitelem organizace SEMIRAMIS z. ú., kterou založil. Stál u zrodu většiny odborných služeb, které organizace poskytuje. Podílel se na vzniku dlouhodobých preventivních programů rizikového chování dětí a mládeže ve školách, vzniku kontaktních center pro uživatele návykových látek v Nymburce a Mladé Boleslavi a terénních programů pro uživatele návykových látek ve Středočeském kraji.
 • Od roku 2012 klientsky pracuje v Centru rodinného poradenství a terapie v Nymburce, kde se zaměřuje na práci s rodinami a páry. Často pracuje s náročnými rodinami, které jsou odkázané z OSPOD, případně mají nařízenou rodinnou terapii soudem.
 • Je supervizorem převážně ve školství, vede specializační studia pro školní metodiky prevence a dovednostní kurzy pro začínající pedagogy.
 • Vyučuje na PdF UHK, Katedra pedagogiky a psychologie.
 • Absolvoval Výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch v Liberci (Chvála, Trapková).
 • Absolvoval Kurz terapie partnerského vztahu (Zemanová, Knop).
 • Absolvoval Výcvik pro supervizory ve školství (Chytrý, Skácelová).
 • Další výcviky a kurzy jako jsou Motivační rozhovory, Krizová intervence, Výcvik ve speciálních výchovných technikách, Rodinné poradenství pro drogové pracovníky apod.
 
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací o cookies OK